Algemene voorwaarden

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de belangrijkste voorwaarden die gelden voor de overeenkomst die tot stand is gekomen door de gemaakte horeca reservering (deel I).

Daaronder treft u aanpassingen toevoegingen op de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) (deel II)

Als laatste treft u de voorwaarden voor het overnachten (deel III)

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, partyservicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Mocht u hier nog vragen over hebben, of wenst u de volledige Uniforme Voorwaarden Horeca te ontvangen, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.

I)    Voorwaarden horeca

Artikel 9 Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen

9.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

9.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

9.4 Annulering andere horecaovereenkomsten.

9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3 zal het navolgende gelden.

9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

 • Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffend horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

 

9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

 • Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

 

DEFINITIES

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.15 Groep

Een groep van 10 of meer personen aan wie door een horecabedrijf een of meer horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.14 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

 

II)   Aanvullingen Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland

In aanvulling en/of aanpassing op de geldende voorwaarden uit de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland gelden de volgende voorwaarden:

Artikel 8: Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

Gebruik door derden van de groepsaccommodatie/conferentieruimte is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 9: Annuleringen

 • Indien de Eemlandhoeve aan activiteit via BuitenBusiness voor u boekt, zijn de annuleringsvoorwaarden van BuitenBusiness voor de betreffende activiteit voor u van toepassing.
 • Bij voortijdig vertrek is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 11: Omzetgarantie

Het aantal personen in de definitieve reservering, zijnde het garantie-aantal, is minimum bindend voor de rekening.

 • Het garantieaantal kan tot twee weken voor aankomst tot 40% naar beneden worden bijgesteld.
 • Het garantieaantal kan tot drie werkdagen voor aankomst tot 20% naar beneden worden bijgesteld.
 • Indien het werkelijke aantal personen tijdens de bijeenkomst/partij lager is dan het garantieaantal wordt het garantieaantal in rekening gebracht.
 • Indien het werkelijke aantal personen tijdens de bijeenkomst/partij hoger is dan het garantieaantal wordt het werkelijk aantal personen in rekening gebracht.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen overmacht.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen van de nutvoorzieningen.
 • Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 14: Prijs en prijswijziging

 • De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Overige voorwaarden

Voorbereiding bijeenkomst

Bij bijeenkomsten waarbij een ruimte de volledige dag is gehuurd of waar er geen andere activiteiten of bijeenkomsten in de betreffende ruimte zijn, is het mogelijk om vanaf 8 uur in de morgen of 1 uur voor aanvang van de bijeenkomst de betreffende ruimte voor te bereiden op de bijeenkomst.

Bij overige bijeenkomsten is het mogelijk om vanaf 1 uur voor aanvang van de bijeenkomst de betreffende ruimte voor te bereiden op de bijeenkomst.

Inrichting en opstelling

Bij de inrichting en opstelling van alle gelegenheden is door het horecabedrijf zo opgesteld dat deze aan de geldende veiligheidsnormen voldoet rekening houdend met brandveiligheid, vluchtwegen en maximale aantallen aanwezige personen.

Indien de opstelling of inrichting gewijzigd dient te worden kan dit uitsluitend in overeenstemming met het horecabedrijf. Het horecabedrijf kan op ieder moment zich op deze overeenstemming herroepen.

Indien de opstelling of inrichting gewijzigd wordt door het horecabedrijf en/of deze in de originele opstelling of inrichting moet worden teruggebracht door het horecabedrijf kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht.

Het horecabedrijf verbiedt het gebruik ballonnen, confetti en andere kleine en/of plastic houdende decoraties in de buitenlucht. Daarbij verbiedt het horecabedrijf het gebruik van confetti en/of andere kleine decoraties. Daarnaast stelt het horecabedrijf ten zeerste op prijs als er geen plastic, plastic houdende of wegwerp decoratie wordt gebruikt op het horecabedrijf.

Eindtijd

De geldende eindtijd voor ieder type bijeenkomst is middernacht. Hierna is er een mogelijkheid tot opruimen en afbouwen tot uiterlijk 1 uur in de ochtend. Verdere nog resterende werkzaamheden kunnen gedaan worden op afspraak en voorwaarden van het horecabedrijf. Eventuele kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de contractant.

III) Voorwaarden overnachtingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle mensen die overnachten en hun bezoekers, hierna te noemen “gasten” van de Eemlandhoeve.
 2. Gasten zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en zich daaraan te houden c.q. daarnaar te handelen. Deze verplichting geldt evenzo voor hun bezoekers.
 3. Met het aangaan van een verblijfsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden automatisch van toepassing.
 4. De verblijfsovereenkomst kan mondeling (waaronder tevens verstaan telefonisch) en/of schriftelijk worden aangegaan.
 5. De kampeerplaatsen dienen door de gasten correct te worden gebruikt en schoongehouden te worden.
 6. De gasten waken ervoor dat zij – en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen- geen overlast bezorgen aan andere gasten. Daaronder wordt onder meer verstaan iedere vorm van geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld rook- of stankoverlast van een barbecue of vuurkorf.
 7. Afval (huisvuil, lege flessen, papier e.d.) dient te worden gestort op de daartoe bestemde plaatsen c.q. de daartoe bestemde containers.
 8. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, verlies en diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 9. Alle risico’s met betrekking tot, en als gevolg van, het verblijf op de Eemlandhoeve komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gasten.
 10. Beschadiging en/of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door de gasten aan de beheerder te worden gemeld.
 11. De verblijfskosten op de Eemlandhoeve worden uiterlijk bij vertrek voldaan. De beheerder kan hiervan afwijken.
 12. In geval van geschillen is de administratie van de Eemlandhoeve leidend.
 13. De beheerder kan aan gasten de toegang, al dan niet met onmiddellijke ingang, ontzeggen ingeval van overtreding van deze algemene voorwaarden, zulks zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.
 14. De Eemlandhoeve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Annulering

 1.  Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die voor de gast reden zijn om een reservering te annuleren, dient de gast dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder van de Eemlandhoeve te melden.
 2. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  a. Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van het verblijf: 10 % van de totale verblijfskosten.
  b. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen vóór de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 25 % van de totale verblijfskosten.
  c. Bij annulering tussen 14 dagen en de dag van de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 50% van de totale verblijfskosten.
  d. Bij annuleren op de dag van aanvang of bij niet verschijnen zonder annulering100% van de totale verblijfskosten.
 3. Slechte weersvoorspellingen en/of weersvooruitzichten zijn GEEN geldige reden tot annulering. De verblijfskosten zullen worden doorberekend op basis van bovenstaande staffel.
 4. Reden van annulering is ter beoordeling van de Eemlandhoeve.
Powered by Eemlandhoeve